subBanner

Tuyển dụng nhân sự

Nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá của mọi công ty nói chung và của Thanh Thành Đạt nói riêng. Chính vì vậy, chủ trương xây dựng chính sách nhân sự tại công ty là tạo cơ hội bình đẳng cho mọi cá nhân có năng lực được thăng tiến trong sự nghiệp, với mục tiêu cao nhất là sự phát triển của Thanh Thành Đạt luôn đồng hành với trách nhiệm và quyền lợi của mỗi nhân viên. Công tác tuyển dụng được thực hiện theo chiến lược phát triển của công ty, theo kế hoạch hàng năm và trong từng giai đoạn. Nguyên tắc của chính sách tuyển dụng là lựa chọn những ứng viên tốt nhất vào vị trí phù hợp dựa trên năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm của ứng viên; không phân biệt giới tính, tôn giáo, chủng tộc thông qua quá trình tuyển chọn công bằng và khách quan.

recruitmentImage

Kế toán

Bảo vệ

:

Văn hóa doanh nghiệp

Môi trường làm việc hàng đầu

Doanh nghiệp uy tín

Chính sách phúc lợi