• Số 34 đường Nguyễn Sỹ Sách, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An